Ken Thomas
Robert Thorpe
Thomas "Tank" Teather
Wayne Thompson